Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, wordt de betekenis hieronder beschreven.
1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Bestelprocedure: de procedure, die de Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.
1.3 Klant: de wederpartij van Fietsaanhuis met wie Fietsaanhuis een Overeenkomst aangaat.
1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.
1.5 Partijen: Fietsaanhuis en Klant gezamenlijk.
1.6 Fietsaanhuis: de partij die zich bedient van de Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van de Klant.
1.7 Website: de website van Fietsaanhuis, te vinden onder de URL.
1.8 Zaken: zaken welke Fietsaanhuis op haar Website aanbiedt, welke zaken de Klant kan bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door de Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
3.2 Fietsaanhuis garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Fietsaanhuis hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan de Klant laten weten.
3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Fietsaanhuis er zorg voor dat -als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief verzendkosten (indien er niets is verzonden naar u), zo snel als dat voor Fietsaanhuis mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

Artikel 4 Prijzen en betaling
4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk aangegeven. Deze worden de Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.
4.2 Fietsaanhuis is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op de volgende wijze worden voldaan: door middel van vooruitbetaling.

Artikel 5 Leveringstermijn
5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigings e-mails zijn indicatief.
5.2 Fietsaanhuis zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
5.3 Indien en voor zover Fietsaanhuis niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Fietsaanhuis heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Herroepingsrecht
6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Fietsaanhuis mits:
a. de Zaken in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn. Indien er gebruikssporen, beschadigingen of mankementen aanwezig zijn aan het retour ontvangen product zullen de kosten voor herstel of waardevermindering van het product in mindering gebracht worden op het terug te betalen bedrag.
b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Fietsaanhuis.
c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket -en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Fietsaanhuis het in ontvangst heeft genomen.
6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.
6.3  Fietsaanhuis zal uiterlijk binnen 14 dagen na melding van het retoursturen het aankoopbedrag terugbetalen mits het geretourneerde product binnen die tijd weer in bezzit van Fietsaanhuis is.

''De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.''


Artikel 7 Reclameren
7.1 Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Fietsaanhuis al waarna de Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Fietsaanhuis mits:
a. de Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Fietsaanhuis binnen twee (2) dagen na ontvangst, schriftelijk of via e-mail heeft laten blijken;
c. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Fietsaanhuis.
d. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket -en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Fietsaanhuis het in ontvangst heeft genomen.
7.2 Indien na onderzoek van Fietsaanhuis blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Fietsaanhuis met Klant in overleg treden.
7.3 Indien na onderzoek van Fietsaanhuis inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:
a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.
7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.
7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij reclamatie, schriftelijke dan wel via e-mail, wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

Artikel 8 Toepasselijk recht, klachten en geschillen
8.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Fietsaanhuis welk contact schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeldt. Fietsaanhuis zal uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld. Klant kan het geschil -indien en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen - voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

Artikel 9 Garantie
9.1 Fietsaanhuis hanteert ten aanzien van het geleverde de fabrieksgarantie van de fabrikant of importeur van het betreffende product. Garanties worden alleen uitgevoerd op afspraak bij onze fabrikant of importeur. Hierbij is het mogelijk dat u het product achter moet laten.
9.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buiten komende oorzaken of normale slijtage.
9.2 Door reparatie en/of vervangen gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Tenzij u uitdrukkelijk anders is aangegeven.
9.3 Voor overige garantiebepalingen wordt verwezen naar de regelingen en vorderingen die de wet aan Fietsaanhuis stelt.

Artikel 10 Overige bepalingen
Fietsaanhuis is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2018 Fiets aan Huis | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie